ALBUM STUDIO CONCEPT

THIỆN - MƠ

TÀI - TAM

KIM CƠ - ANH THAO

HÂU - NHI

ANH - TRANG

XUÂN DUY - ANH MAI

KHAI - UYEN

TUAN - VY