1. GIỚI THIỆU

1.1. Chào mừng bạn đến với nền winsstudio.vn (bao gồm website và ứng dụng di động ) được
vận hành bởi Win’s studio và các công ty liên kết. Win’s studio nghiêm túc thực
hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về
bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam
kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với
website và ứng dụng di động của chúng tôi (“Nền tảng”) (chúng tôi gọi chung Các
Nền tảng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng của
chúng tôi là “các Dịch Vụ”). Người dùng có nghĩa là người đăng ký tài
khoản với chúng tôi để sử dụng các Dịch Vụ, bao gồm cả người mua và người bán
(gọi chung và gọi riêng là “Các Người Dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”). Chúng tôi
nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng
tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá
nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo
mật” hay “Chính sách”) được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách
thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn
đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong
tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp
cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

1.2 “Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ
liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định
được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có
khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên,
số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

1.3 Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy
cập Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu
cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây
bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu
cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ
LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu
chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn
bao gồm cả thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật
sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc
tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ hoặc Nền Tảng, bao gồm giao dịch của bạn, được xem
là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này.

1.4. Chính sách này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản
chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử
dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm ghi đè những
thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi chúng tôi có tuyên bố ràng khác.

1.5. Chính sách này được áp dụng cho cả Người bán và Người mua đang sử dụng Dịch vụ
trừ khi có tuyên bố rõ ràng ngược lại.

2. KHI NÀO WIN’S STUDIO SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

2.1. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

● khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc
mở một tài khoản với chúng tôi;

● khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên
quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực
tuyến hay dưới hình thức khác;

● khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin
khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các
sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

● khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện
thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng
truyền thông xã hội và email;

● khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi
qua Nền tảng hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao
gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với
các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi;

● khi bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với ứng dụng hoặc
Nền tảng của chúng tôi

● Khi bạn liên kết tài khoản WIN’S STUDIO với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc
các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, phù
hợp với các chính sách của nhà cung cấp

● khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi;

● khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;

● khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi; hoặc

● khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra
một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu
thập

3. WIN’S STUDIO SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

3.1.Dữ liệu cá nhân mà Win’s studio có thể thu thập bao gồm:

● họ tên;

● địa chỉ email;

● ngày sinh;

● địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa;

● tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán

● số điện thoại;

● giới tính;

● Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy
cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi

● thông tin về mạng của bạn và những người và tài khoản mà bạn có tương tác;

● hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;

● Thông tin về nhân thân được cấp bởi chính phủ hoặc các thông tin khác phục vụ
cho các mục đích đánh giá pháp lý, nhận biết khách hàng, xác minh thông tin
hoặc phòng chống gian lận của chúng tôi

● Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng
cáo từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba của bạn, tùy chọn phương tiện liên lạc và
lịch sử thông tin liên lạc với chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng
tôi, và các bên thứ ba khác;

● Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao
dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với Nền Tảng, cũng như các sản
phẩm và dịch vụ có liên quan của bạn;

● dữ liệu về địa điểm

● bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các
Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc
Nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền
tảng của chúng tôi như thế nào; và

● dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

3.2 Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác
hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin
nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền
theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để
xác minh thông tin được bạn cung cấp.

3.3. Nếu bạn đăng nhập để trở thành Người sử dụng các Nền tảng của chúng tôi sử dụng
tài khoản mạng xã hội của Bạn (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của
bạn với Tài khoản Mạng Xã hội của bạn hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội
WIN’S STUDIO nào, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã cung
cấp một cách tự nguyên cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của Bạn
tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản
lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo các quy định của Chính sách
này tại mọi thời điểm.

3.4 Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có
thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến
Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi. Có thể tìm thấy thêm thông tin về nội
dung trong mục “Bạn có thể rút lại sự cho phép xóa tên, yêu cầu truy cập
hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào?”
dưới đây. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu
thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn
sử dụng Các Dịch Vụ và Nền tảng. Ví dụ như dịch vụ xác định vị trí sẽ không
hoạt động nếu bạn không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của bạn.

4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

4.1 Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn
gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi
bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin này thông thường bao gồm nhưng
không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại
trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định
danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của
thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang
mà bạn đã truy cập đến trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi và
thời gian truy cập và đôi khi là “cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng
cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy
cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài
khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn
danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi
như thế nào.

4.2 Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa
chỉ của thiết bị di động của bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi,…. Chúng
tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc
nhiều mục đích bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ được cung cấp dựa trên
vị trí mà bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến bạn dựa trên vị
trí của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho các Người sử dụng khác
như là một phần của các Dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của
chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho
phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của bạn thông
qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa
các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ với các nhà
cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

4.3 Như khi bạn xem các trang trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi,
khi bạn xem các nội dung và quảng cáo và truy cập vào phần mềm khác trên Nền
tảng của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ, phần lớn các thông tin tương tự được
gửi đến cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành,
v.v..); nhưng, thay vì các số lượt xem trang, thiết bị của bạn gửi đến chúng
tôi các thông tin về nội dung, quảng cáo được xem và/hoặc phần mềm được cài đặt
bởi các Dịch vụ và Nền tảng và thời điểm.

5. COOKIES

5.1 Đôi khi chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được cho phép và các đối tác
quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” hoặc các tính năng
khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin
liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi.
Các tính năng này sẽ giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng và Các Dịch Vụ chúng tôi
cung cấp, giúp chúng tôi đề xuất các dịch vụ và tính năng mới, và/hoặc cho phép
chúng tôi và các đối tác quảng cáo của chúng tôi cung cấp các nội dung có liên
quan hơn đến bạn. “Cookie” là các mã danh định được lưu trữ trên máy
tính hoặc thiết bị di động của bạn lưu trữ các dữ liệu về máy tính hoặc thiết
bị, bằng cách nào và khi nào Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng được sử dụng hay truy
cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Nền tảng của
chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân.
Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn để mua sắm và
các trang web mà bạn đã xem. Thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng,
để chuyển tải nội dung phù hợp với sở thích của bạn, để cho phép các đối tác
cung cấp dịch vụ quảng cáo cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các trang thông qua
mạng Internet và để thực hiện phân tích dữ liệu và hoặc theo dõi việc sử dụng
Dịch vụ

5.2 Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình
duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện
thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng
hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi.

6. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

6.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của
bạn cho các mục đích sau đây:

● để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao
dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

● để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy
cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của chúng tôi (bao gồm các sở thích của bạn),
cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

● để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các
yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn
về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

● để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy
phép người dùng cuối nào áp dụng;

● để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người
khác;

● để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết
khách hàng;

● để đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến hồ sơ tín dụng và rủi ro của
bạn và tính đủ điều kiện cho các sản phẩm tín dụng;

● để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật
khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của
chúng tôi hoạt động suôn sẻ;

● để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện
các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi
(hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;

● để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản
và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị
và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ
của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn
liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên
lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài
liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về
bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

● để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn hoặc thấy một
số hoạt động của bạn trên Nền tảng, bao gồm để thông báo cho bạn khi một người
dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét về bạn trên
Nền tảng hoặc để liên kết với việc bạn sử dụng các tính năng xã hội trên Nền
tảng;

● để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng
không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản
phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi,
để giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của bạn, để cải thiện
Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách
hàng của bạn;

● để cho phép kiểm tra và khảo sát khác để, ngoài những hoạt động khác, xác thực
quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải
nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của WIN’S STUDIO

● vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các
phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị
và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không
giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Win’s studio có thể
hợp tác hoặc liên kết) mà Win’s studio (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty
có liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm
hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có
thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách
sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có
thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin và/hoặc tài liệu
truyền thông từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của chúng tôi;

● để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp
luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu
của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc
tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu
cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng
buộc nào đối với Win’s studio hoặc các công ty hoặc chi nhánh liên quan của Win’s
studio (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công
ty của bạn);

● để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì
sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;

● để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác
(bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy
định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát
rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng
tôi áp dụng;

● để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Win’s studio

● để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ
nào đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp,
thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng
Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ
của bạn với chúng tôi;

● Để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống
lại Win’s studio hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các Nội dung vi phạm quy
định của các bên thứ ba;

● để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa
hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;

● để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một
giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến Win’s
studio như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên
kết của Win’s studio như một bên tham gia hoặc liên quan đến Win’s studio
và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của Win’s studio như
(các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch
như thế. “Giao dịch tài sản kinh doanh” là các giao dịch mua, bán,
cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài
trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động
kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc

● bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho
phép của bạn.

(gọi chung là “Các Mục Đích”)

6.2 Bạn xác nhận, cho phép và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ và
tiết lộ thông tin Tài khoản và Nội dung của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như
vậy hoặc theo lệnh của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan
quản lý nào có thẩm quyền đối với 
Win’s studio hoặc các chi nhánh của Win’s studio hoặc với
lý do chính đáng 
Win’s studio tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần
thiết và chính đáng để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) tuân thủ yêu cầu từ
bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với 
Win’s studio
hoặc các chi nhánh có liên quan của 
Win’s studio (c) thực thi Điều khoản Dịch vụ của
chúng tôi hoặc Chính sách Bảo mật này; (d) phản hồi bất kỳ khiếu nại nào du cho
là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế để chống lại 
Win’s studio hoặc các chi nhánh
có liên quan hoặc khiếu nại khác rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên
thứ ba; (e) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc (f) bảo vệ
quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của 
Win’s studio hoặc các chi nhánh có liên
quan, người dùng và / hoặc công chúng.

6.3 Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ
liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không
xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích
khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp
dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật
về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương
pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi qua

mail: Winsstudio.vn@gmail.com